logo Kasteel Heeze

Privacy verklaring

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV, gevestigd aan de Kapelstraat 25, 5591 HC te Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV, Postbus 1, 5590 AA Heeze, T: 040-226 44 35. E: info@kasteelheeze.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; IP-adres; overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch; locatiegegevens; gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kasteelheeze.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; om diensten aan huis te verlenen; De Heerlijkheid BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. De Heerlijkheid BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens laten verwijderen door een verzoek hiertoe per e-mail naar info@kasteelheeze.nl of per post naar Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV gebruikt functionele, en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website kunt u informatie lezen over cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@kasteelheeze.nl Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) in zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kasteelheeze.nl of per post.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Stichting Kasteel Heeze/De Heerlijkheid BV kan deze privacy verklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.