logo Kasteel Heeze

Stichting Kasteel Heeze

Beleidsplan en doelstelling Stichting Kasteel Heeze

Stichting Kasteel Heeze is in 1981 opgericht en heeft tot doel de instandhouding van kasteel Heeze als cultuureel historisch monument in zijn landschappelijke omgeving met de bijbehorende opstallen en gronden.

Het cultuurhistorisch erfgoed bestaat uit de volgende elementen: het gebouwencomplex als Rijksmonument, het interieur, de omgeving, het (traditionele) gebruik en openstelling alsmede het historisch bewustzijn. Bij elkaar bepalen deze de cultuurhistorische waarde van het monument. Het beleid van de stichting is er op gericht al deze elementen tot hun waarde te laten komen.

De instandhouding van de monumentale gebouwen en het monumentaal groen bestaat uit het regulier en periodiek onderhoud alsmede de restauratie van onderdelen die niet meer door alleen regulier onderhoud hersteld kunnen worden.

Jaarlijks stelt het bestuur, in overleg met de architect en de beheerder van kasteel Heeze, een plan op welke onderdelen voor periodiek onderhoud in aanmerking komen. Voorts wordt bezien of onderdelen voor restauratie in aanmerking komen en hoe deze gefinancierd zouden kunnen worden.

Kasteel Heeze is sinds 1962 opengesteld voor het publiek. Het beleid van de stichting is er op gericht het publiek kennis te laten maken met het kasteel en zijn historische context. Voorts stimuleert de stichting het historisch onderzoek naar alle onderwerpen die met de geschiedenis van het kasteel, de Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten en het Hertogdom Brabant te maken hebben.

Omdat de stichting daarmee een cultureel en maatschappelijk doel dient, heeft de Belastingdienst aan de stichting de status van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) toegekend.

Als gevolg van de ANBI-status moet de stichting in ieder geval de volgende gegevens publiceren:

  • de naam: Stichting Kasteel Heeze
  • het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverband Informatie Nummer) nummer: 005994287
  • postadres: zie onze contactgegevens
  • hoofdlijnen van het beleidsplan
  • de functie en namen van bestuurders: voorzitter en secretaris-penningmeester
  • het beloningsbeleid
  • verslag uitgeoefende activiteiten: zie activiteitenverslagen
  • financiële verantwoording: zie financiële verslagen